Tööandjate rahulolu-uuringusse andis panuse 50 IT ettevõtet

Perioodil november 2016 kuni mai 2017 viis Psience koostöös Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) ja IKT Klastriga läbi rahulolu-uuringu, mille peamine eesmärk oli hinnata tööandjate rahulolu IKT õppekavadel antavate teadmiste ja oskustega. Kokku tehti uuringu tarbeks 133 intervjuud ehk kaasati 70 ülikoolilõpetajat ja 63 tööandjat viiekümnest erinevast ettevõttest.

Millistele õppekavadele rahulolu-uuringu käigus tagasidet anti?

Rahulolu-uuringu käigus intervjueeriti seitsme erineva õppekava lõpetanuid ja nende tööandjate esindajaid, et saada terviklikumat ülevaadet, kuivõrd on tööturul nõutu ja ülikoolis õpetatav omavahel vastavuses. Tagasisidet saadi Tartu Ülikooli informaatika bakalaureuse ja magistriõppe, Tallinna Tehnikaülikooli informaatika bakalaureuse ja magistriõppe, arvutisüsteemide magistriõppe ning kahe ülikooli ühisõppekavade, tarkvaratehnika ja küberkaitse magistriõppe osas. Antud uuringu tulemused on sisendiks nimetatud õppekavade edasiseks arenduseks.

2/3 kõikidest intervjueeritud ülikoolilõpetajatest töötasid tarkvaraarendaja või programmeerijana. Seega saab öelda, et tööandjate tagasiside peegeldab rahulolu eelkõige just nendest ametipositsioonidest lähtuvalt. Paljud tööandjad tõid välja ka seda, et hariduslikku poolt jälgitakse tööle kandideerijate puhul vähem kui kandideerija varasemat kogemust, erialaseid huvisid ja isikuomadusi.

Millised olid rahulolu-uuringu tulemused?

Ettevõtete peamised ootused ülikoolilõpetanutele olid õppekavade üleselt valdavalt sarnased – kõige enam oodatakse, et ülikoolilõpetaja omaks baasteadmisi- ja oskuseid tarkvaraarendusest, olulised on ka programmeerimis- ja suhtlusoskus.

Uuringutulemustest selgub, et valdavalt on tööandjad ülikoolilõpetanute üldise tasemega rahul. Samas nentisid tööandjad, et häid töötajaid on alati juurde vaja ning tihtipeale võtab sobilike töötajate leidmine palju aega ja energiat. Kõrgem rahulolu puudutab magistrierialade lõpetanuid, kuid eeldatavasti on see seotud magistrikraadi omanike pikema tööalase kogemusega. Samuti on oluline rõhutada, et väga paljud ettevõtted hindavad kõrgelt töötajate praktilist töökogemust ja sobilikke isikuomadusi – samas mõistetakse, et ülikool neid alati arendada ei saa.

Enamikul uuringus osalenud ülikoolilõpetanutel oli kogemus ülikooliõpingute kõrvalt ka paralleelselt tööl käia, mistõttu võib öelda, et IT ettevõtete panus töötajate väljaõppel on ülikoolide kõrval olulise kaaluga. Ka uuringu kokkuvõtvast raportist leiab mitmeid soovitusi õppekvaliteedi tõstmiseks, mis puudutavad ülikoolide ja ettevõtjate koostöö vajadust. Näiteks praktikapakkumine ettevõtetes, praktikute sisulised loengukursused ülikoolis, erinevate rollide ja tööülesannete tutvustamine IT ettevõtetes jms.

Mis meile rahulolu-uuringust silma jäi?

Uuringu läbiviijatena näeme parema õppekvaliteedi võtmekohana just koostööd – ettevõtted peavad ise olema valmis pakkuma võimalusi tudengitele, ning ka ülikoolid silmas pidama paindlikkust, et oleks võimalik tööd, õpinguid ja eraelu parimal võimalikul moel ühildada. Selliselt tagatakse motiveeritud õppurid, kes on huvitatud oma alustatud IT-õpingud ka lõpuni viima.

Soovid rahulolu-uuringu kohta rohkem teada?

Lisaks uuringu kokkuvõtvale raportile on HITSA kodulehel kättesaadavad ka kõigi seitsme õppekava raportid. Uuringumaterjalid on kättesaadavad siin: http://hitsa.ee/ikt-haridus/uuringud/tooandjate-rahulolu-ikt-oppekavadel-korgkooli-lopetajate-oskustega/2017-aasta-tooandjate-ja-lopetajate-rahulolu-uuring. Personaalintervjuude analüüside põhjal valminud raportid on mahukad ja mõeldud õppekavajuhtidele ning teistele otsustajatele sisendiks võimalike muutuste elluviimiseks ning tulevikusihtide seadmiseks ülikoolides, kuid kindlasti on neid huvitav lugeda kõigil, kes on vastava õppekava ise läbinud või tunnevad selle vastu huvi.

HITSA ja Psience’i uurimismeeeskond tänab kõiki ettevõtteid, kes antud rahulolu-uuringusse panustasid!

Aitäh, Aedes Web Solutions, Andmevara, Bauhub, ByteLife Solutions, Citadele banka, Clarified Security, Columbus Eesti, Cybernetica, Defendec, eAgronom, Eesti Energia, ERR, Finestmedia, Fortumo, Fujitsu Estonia, Guardtime, Helmes, IB Krates, Icefire, Kühne+Nagel, LHV, Microsoft, MindTitan, Mobi Lab, Mooncascade, NATO Küberkaitsekoostöö Keskus, Neocard, Net Group, Pipedrive, Playtech, Plumbr, Pocopay, Reach-U, RIK, RGRD, SaleMove, SEB, SK ID Solutions, Skype, SMIT, Stoneridge Electronics, Swedbank, Zero Technologies, ZeroTurnaround, Taxify, Telia Eesti, Tieto, TitanGrid, TrasferWise, TripleDev, T-Grupp, WillowTree.

Lisainfo:

Liset Marleen Pak
Psience’i uuringute projektijuht
liset@psience.ee
tel 58 049 330