HITSA uuring 2018: ettevõtete rahulolu IKT õppekavadel lõpetanutega

Psience OÜ koostöös Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega (HITSA) on läbi viimas kordusuuringut, mille juhtkomisjoni kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad, IKT ettevõtjaid ühendava Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad. Programm on loodud Eesti kahe suurima ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli valitud IKT õppekavade arengu toetamiseks.

Uuringu eesmärkideks on:

 • Saada süstematiseeritud tagasisidet tööandjate rahulolu kohta IKT õppekavade lõpetanute teadmistest ja oskustest
 • Saada tagasisidet rahulolu kohta õppekavade lõpetanutelt, tööturule sisenenud vilistlastelt
 • Kaardistada ettevõtete ja ülikoolide võimalikud koostöökohad
 • Anda erinevatele osapooltele sisendit IKT arengu, hariduskorralduse ja tööjõu vajadustega seotud otsuste tegemiseks
 • Võrrelda 2015/2016. aastal selgunud tulemusi tänase olukorraga

Kutsume käesolevaga üles uuringus osalema ettevõtteid, kus töötab 2017. või 2018. aastal TTÜ ja TÜ järgmiste õppekavadel lõpetanuid:

 • TTÜ Informaatikabakalaureuse- ja magistriõpe,
 • TÜ Informaatikabakalaureuse- ja magistriõpe
 • TTÜ Arvutisüsteemide magistriõpe,
 • TTÜ ja TÜ ühismagistriõppekava Küberkaitse ja
 • TTÜ ja TÜ ühismagistriõppekava Tarkvaratehnika.

Ettevõtted on oodatud huvi korral uuringusse panustamiseks andma endast märku: Kai Auger (Psience OÜ), tel 56 918 330 või e-posti teel kai@psience.ee. Uuring viiakse läbi intervjuudena.

Tegu on kordusuuringuga uurimaks tööandjate rahulolu IKT õppekavade lõpetanutega. 2015/2016. aastal viidi läbi sarnane uuring, kus osales üle 50 IT ettevõtte ning kokku tehti 133 intervjuud IT erialade lõpetanute ja nende tööandjate esindajatega. Uuringust saadud sisendit on kasutatud eelpool nimetatud õppekavade arendamisel.

Eelmisest uuringust selgunud peamised aspektid olid järgmised (Psience, 2017):

 • Valdavalt on tööandjad ülikoolilõpetanute üldise tasemega rahul. Suurem rahulolu puudutab magistrierialade lõpetanuid.
 • Paljud ettevõtted hindavad kõrgelt töötajate praktilist töökogemust ja sobilikke isikuomadusi.
 • Bakalaureuseastme üldaineid peetakse harivateks, kuid ohukohaks nähakse nende suure mahu motivatsiooni langetamise võimalust.
 • Ülikoolidelt oodatakse kiiret õppeainete kaasajastamist, praktilise õppe osakaalu suurendamist, õppetegevusse rohkem ettevõtete esindajate kaasamist ja paindlikumat õpet.
 • Tööandjate ootus ülikoolile on kaasaegsete tehnoloogiate ja raamistike õpetamine (masinõppe, andmekaeve, pilve- ja mobiilitehnoloogiaid, tehisintellekti ning asjade internetiga (IoT) seonduvate kompetentside edastamine).
 • Lõpetajad ootavad üldkompetentside sidumist tehniliste ja praktiliste ainetega

Eelmise uuringu tulemustega saab lähemalt tutvuda siin: https://www.hitsa.ee/ikt-haridus/uuringud/tooandjate-rahulolu-ikt-oppekavadel-korgkooli-lopetajate-oskustega

Psience OÜ. (2017). Tööandjate rahulolu-uuring IKT õppekavade lõpetanutega. Kasutatud 07.11.2018 https://www.hitsa.ee/ikt-haridus/uuringud/tooandjate-rahulolu-ikt-oppekavadel-korgkooli-lopetajate-oskustega/2017-aasta-tooandjate-ja-lopetajate-rahulolu-uuring