Kas võimukus ja kaastunne välistavad teineteist?

Uuringus testiti esmalt osalejate isiklikku võimutunnetust, misjärel jagati inimesed paaridesse. Ühel paarilistest paluti rääkida partnerile mõnest läbielatud stressirikkast, vaeva ja kannatusi põhjustanud sündmusest. Seejärel hinnati kuulaja tundeid ja erinevaid kehalisi näitajaid.

Katsetest selgus, et kõrgema võimutundega inimesed kogesid teise kannatustest kuuldes vähem kaastunnet ja stressi kui madalama võimutundega inimesed. Ühtlasi oli võimukamate inimeste südametöö aeglasem ja puhver teise inimese stressi tunnetamise vastu tugevam. Nad ei näidanud üles ka erilist valmidust oma stressis partnerist rohkem teada saada või temaga sõprust luua. Viimased omakorda tunnetasid võimukamatega suuremat distantsi.

Uuringu autorid leiavad, et võimukate inimeste kalduvus näidata üles vähem kaastunnet ja kogeda vähem stressi teiste murede pärast on neile ühtlasi kinnituseks nende sotsiaalsest võimust. Samas võivad nad ise kannatada enam lähedussuhetes, kus empaatial on kandev tähtsus.
Nii et kõrge võimutundega inimeste naudingud ja hüved ei pruugi olla tõlgitavad inimestevahelistesse suhetesse.
_______________________________________________

Allikas: Psychological Science, Association of Psychological Science.