Trendijälgija: mis eristab tänast edukat juhti vähemedukast?

Ameerika juhtimisassotsiatsioon (American Management Association – AMA) viis läbi vastavasisulise uuringu 600 juhi seas, kes tegutsevad väga erinevates valdkondades.  Tulemused osutavad kolmele kriitilisele kompetentsile, mis tänaste juhtide puhul eriti olulised on:

  • ärikeskkonna tundmine
  • kliendi tundmine
  • klienti puudutava strateegia elluviimine

Keerulistel aegadel vajavad ettevõtted juhte, kes orienteeruvad sisukates detailides ning miski pole hetkel olulisem kui oma kliendi tundmine. Klienti puudutava teadmise ellurakendamine nõuab aga täpse ja õige haardega strateegia elluviimise oskust.

Kliendi tundmisega seotud pädevused ei ole siiski kaugeltki ainsad, mis tänaseid edukaid juhte vähem edukatest eristavad. Tipptegijaid eristuvad selgelt ka inimeste juhtimise alaste kompetentside poolest. Nad oskavad:

  • luua ja hoida häid suhteid
  • suhelda targalt
  • tekitada usalduslikku ja respekteerivat õhustikku

AMA uuring näitas, et nimetatud pädevused on isegi olulisemad kui näiteks organisatsiooni strateegilist planeerimist ja kvaliteedijuhtimist puudutavad oskused.

AMA viis sarnase küsitluse läbi ka 2005. aastal ning kui äri ja kliendi tundmine olid neli aastat tagasi samuti olulisel kohal, siis suhtlemist ja suhteid puudutava kompetentsuse tähtsus on märkimisväärselt kasvanud.
Niisiis, psühholoogilised oskused mängivad tänapäeva edus kriitilist rolli.

Soovitused juhtidele:

1. Tunne oma äri ja eelkõige kliente
Töötajad tunnetavad kompetentsetena eelkõige juhte, kes orienteeruvad
oma ärikeskkonnas ja on klientidega hästi kursis. Võtmeklientidega
tihedate suhete hoidmine hoiab töötajate ärevuse madalamal ja annab
kindlust, et organisatsioon elab tormi üle.

2. Pane õiged asjad õigel moel käima
Strateegia elluviimine ei tähenda üksnes inimestele juhiste jagamist.
Edukad juhid teavad, keda kaasata, milliseid protsesse edendada, kuidas
edasiminekut jälgida ning mida teha olukordades, mil progress ei vasta
eeldustele.

3. Ole oskuslik suhtleja: jaga infot ja selgitusi
Juhid, omades ise suurt hulka infot, ei pruugi alati teadvustada, mida
võib tähendada infolünka sattumine. Küll aga on see üks sagedasemaid
rahulolematuse allikaid töötajate jaoks. On äärmiselt oluline, et juht
oleks tähelepanelik infovahendaja ning selgitaks alati, miks ja kuidas
otsused sündisid. Isegi ebapopulaarset selgitust tunnetatakse õiglasema
ja arukamana kui otsust, mis on sündinud näiliselt põhjendamatult või
ebaselgetel alustel.

4. Oska luua usalduslikku õhustikku
Keerulises ja muutuvas keskkonnas on eriti oluline, et juhid oleksid võimelised hoidma oma organisatsioonis usalduslikku ja üksteisest lugupidavat õhkkonda. Siinkohal mängib muuhulgas tähtsat rolli juhi oskus inimesi kuulata ja mõistvalt, ent julgustavalt toeks olla. Näiteks organisatsioonis aset leidvate suurte muudatuste korral peaks töötajatel igal juhul olema teadmine ja tunne, et restruktureerimisi ning kärpeid tehakse alati lähtuvalt organisatsiooni parimatest huvidest, mitte hoolimatusest või ajendatuna inimestevahelistest probleemidest.