Uuring: Tööandjate rahulolu IKT õppekavade lõpetajate teadmiste ja oskustega

Psience OÜ on koostöös Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) ja IKT Klastriga teistkordselt läbi viimas uuringut hindamaks IKT tööandjate rahulolu IKT õppekavadel õpetatavate teadmiste ja oskustega. Uuringu tulemused on sisendiks IT akadeemia programmist toetust saavate Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli IKT õppekavade muutmiseks tööandjate ootustele vastavamaks, tõstes seeläbi kogu IKT sektori konkurentsivõimekust.

„IKT hariduse vastamine tööturu vajadustele ja ootustele on olnud IT Akadeemia programmi üks kõige olulisemaid eesmärke. Võimalusi IKT hariduse edendamiseks on mitmeid, kuid soovime lähtuda just ettevõtete kui majanduse eestvedajate nägemusest, et ülikoolide lõpetanute teadmised ja oskused vastaksid parimal moel tööturu ootustele. Mida rohkem tööandjaid on valmis uuringus osalema ja tagasisidet andma, seda adekvaatsema pildi me IKT-sektori tööjõu tuleviku vajadustest saame. Seetõttu peame oluliseks küsida samaaegselt tagasisidet nii lõpetajalt endilt kui ka kõrvalseisja vaadet omavalt vahetult juhilt või töökaaslaselt,“ ütles IT Akadeemia programmijuht Signe Ambre.

Antud uuringu eesmärkideks on:

  • Saada tööandjatelt tagasisidet rahulolu kohta IKT õppekavadel õpetatavate teadmiste ja oskuste osas
  • Saada tagasisidet rahuolu kohta läbitud õppekava osas äsja ülikooli lõpetanutelt
  • Kaardistada ettevõtete ja ülikoolide võimalikud koostöökohad
  • Anda erinevatele osapooltele sisendit IKT arengu, hariduskorralduse ja tööjõu vajadustega seotud otsuste tegemiseks

Kutsume üles uuringus osalema ettevõtteid, kus töötab 2017. või 2018. aastal Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli järgmiste õppekavadel lõpetanuid: informaatika bakalaureuse- ja magistriõpe, arvutisüsteemide, küberkaitse ja tarkvaratehnika magistriõpe.

Uuringu meetodiks on personaalsed intervjuud, kuid võimalusel korraldatakse intervjuud fookusgruppidena ehk vesteldakse väiksemates gruppides. Intervjuud toimuvad ettevõtetes kohapeal ajavahemikus juuli kuni september 2018. Uuring viiakse läbi nii hiljuti IKT õppekavade lõpetanutega kui ka ettevõtete esindajatega, kes on ülikoolilõpetanute otsesed juhid või kolleegid. Eesmärk on saada tagasisidet nendelt, kel on vahetu kokkupuude sellega, mida ülikoolis õpetatakse, ja milliseid oskusi ja teadmisi töökohal vajatakse. Uuringutulemused esitatakse detsembris 2018.

Sarnase uuringu viis Psience OÜ koostöös HITSA-ga läbi ka perioodil november 2016 kuni mai 2017. Tutvu IKT erialade ja tööandjate rahulolu eelmise uuringu tulemustega siin.

Uuringu läbiviimist toetab Euroopa Liit, Euroopa Regionaalarengu Fondist Eesti IKT klastri projekti raames.

Lisainfo:
Liset Marleen Pak
Uuringute spetsialist
Psience OÜ
tel 58 049 330
e-post liset@psience.ee

logod