Uuring: Tööandjate rahulolu IKT õppekavade lõpetajate teadmiste ja oskustega

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) viib koostöös IKT Klastri ja Psience OÜ-ga läbi uuringu, hindamaks IKT tööandjate rahulolu IKT õppekavadel õpetatavate teadmiste ja oskustega. Uuringu tulemused on sisendiks IT akadeemia programmist toetust saavate Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli IKT õppekavade muutmiseks tööandjate ootustele vastavamaks, tõstes seeläbi kogu IKT sektori konkurentsivõimekust.

„IKT hariduse vastamine tööturu vajadustele ja ootustele on olnud IT Akadeemia programmi üks kõige olulisemaid eesmärke. Võimalusi IKT hariduse edendamiseks on mitmeid, kuid soovime lähtuda just ettevõtete kui majanduse eestvedajate nägemusest, et ülikoolide lõpetanute teadmised ja oskused vastaksid parimal moel tööturu ootustele. Mida rohkem tööandjaid on valmis uuringus osalema ja tagasisidet andma, seda adekvaatsema pildi me IKT-sektori tööjõu tuleviku vajadustest saame. Seetõttu peame oluliseks küsida samaaegselt tagasisidet nii lõpetajalt endilt kui ka kõrvalseisja vaadet omavalt vahetult juhilt või töökaaslaselt,“ ütles IT Akadeemia programmijuht Margit Grauen.

Antud uuringu eesmärkideks on:
• Saada tööandjatelt tagasisidet rahulolu kohta IKT õppekavadel õpetatavate teadmiste ja oskuste osas
• Saada tagasisidet rahuolu kohta läbitud õppekava osas äsja ülikooli lõpetanutelt
• Kaardistada ettevõtete ja ülikoolide võimalikud koostöökohad
• Anda erinevatele osapooltele sisendit IKT arengu, hariduskorralduse ja tööjõu vajadustega seotud otsuste tegemiseks

Kutsume üles uuringus osalema ettevõtteid, kus töötab 2015. või 2016. aastal TTÜ ja Tartu Ülikooli järgmiste õppekavadel lõpetanuid: informaatika bakalaureuse- ja magistriõpe, arvutisüsteemide, küberkaitse ja tarkvaratehnika magistriõpe. Ettevõtted on oodatud huvist uuringusse panustamisel andma endast märku Liset Marleen Pakile (Psience OÜ), tel 58 049 330 või e-posti teel liset@psience.ee.

Uuringu viib läbi Psience OÜ, olles küsimustike koostamisse kaasanud ka nimetatud IKT õppekavade juhid. Uuring viiakse läbi nii hiljuti IKT õppekavade lõpetanutega kui ka nende ettevõtete esindajatega, kes on ülikoolilõpetanute otsesed juhid või kolleegid. Eesmärk on saada tagasisidet nendelt, kel on vahetu kokkupuude sellega, mida ülikoolis õpetatakse, ja milliseid oskusi ja teadmisi töökohal vajatakse.

Uuringu meetodiks on personaalsed intervjuud, kuid võimalusel korraldatakse intervjuud fookusgruppidena ehk vesteldakse väiksemates gruppides. Intervjuud toimuvad ettevõtetes kohapeal ajavahemikus november 2016 kuni jaanuar 2017. Uuringutulemused esitatakse 2017. aasta veebruaris. Uuringu läbiviimist toetab Euroopa Liit, Euroopa Regionaalarengu Fondist Eesti IKT klastri projekti raames.

Lisainfo:
Liset Marleen Pak
Uuringute spetsialist
Psience OÜ
tel 58 049 330
e-post liset@psience.ee

logod