Psience on Lastekaitse Liidu uuringupartner kiusamise ennetamisel

Kuula ERRi Huvitaja saadet, kus “Kiusamisest vabaks!” tulemusuuringute juht, psühholoogiadoktor Eva-Maria Kangro ja Lastekaitse Liidu koolitaja Merit Lage räägivad kiusamise ennetamisest.

„Kiusamisest vabaks!“ on Taanist pärit kiusamist ennetav metoodika, mida kasutatakse aktiivselt 2/3 Eesti lasteaias ning 81 koolis. Metoodika patrooniks on Taani kroonprintsess Mary. Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit.

Psience on Lastekaitse Liidu uuringupartner, selgitades “Kiusamisest vabaks!” metoodika tulemuslikkust. Luubi all on nii õpetajad, lapsed kui lapsevanemad.

Mida oleme siiani teada saanud?

  • „Kiusamisest vabaks!“ metoodika järjepideva rakendamise järel oli kiusamise probleem märkimisväärselt vähenenud – seda nii suusõnalise kiusamise (õrritamine, narrimine, mõnitamine), füüsilise vägivalla, asjade äravõtmise jms häirimise kui kaaslaste ignoreerimise mõttes.
  • Lapsed hakkasid näitama üksteise suhtes üles enam hoolivust ja tähelepanelikkust, mis oli nii õpetajate kui lapsevanemate peamine ootus metoodika kasutuselevõtu eel. Lapsed õppisid sotsiaalseid olukordi teadlikumalt mõtestama, emotsioone ära tundma ja empaatiliselt reageerima.
  • Laste aktiivsus ja julgus ebaõiglusele vahele astuda ning kiusamisele taunivalt reageerida tõusis märgatavalt. See on oluline tulemus, sest kiusamist hoiabki üleval kõrvalseisjate passiivsus, paljudel juhtudel ka heakskiitev hoiak.
  • „Kiusamisest vabaks!metoodilised vahendid on haaravad ning toetavad mitmekülgselt laste empaatiavõimet. Mängukarud toimivad kui neutraalsed vahendajad, kelle abiga on probleemolukordi lihtsam analüüsida.
  • Kuigi õpetajad tõid metoodika kasutuselevõtu peamise takistusena välja ajanappuse, näitasid mitmed edukad kogemused, et võti seisneb eelkõige metoodika loovas lõimimises ainetundide ja tunniväliste tegevustega. Tähtis märksõna on ka usaldus – kui õpetaja ja laste vahel valitseb usaldus, saab õpetaja klassis positiivse õhkkonna loomiseks palju ära teha.
  • „Kiusamisest vabaks!“ metoodika soosib kooli ja kodu sisukat koostööd, mis on positiivse sotsiaalne õhkkonna saavutamise ja hoidmise seisukohast kriitilise tähtsusega. Nii vanemad kui õpetajad leidsid, et ainuüksi õpetaja pingutustest jääb väheks – vajalik on ka vanematepoolne tugi ning avatud koostöö.
  • Järjepidevus viib sihile: nii Taani kui Eesti kogemus näitab, et „Kiusamisest vabaks!“ programm kannab tõhusalt vilja, kui õpetaja kasutab metoodikat järjepidevalt ja erinevates kontekstides, tuues karud mängu nii tunnis kui tunniväliselt.
  • Kiusamise ennetamine on tulemuslikum, kui lasteaia/kooli juhtkond märkab ja toetab laste ja õpetajate püüdlusi ning kui tegutsetakse ühtse meeskonnana.

Projekt „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lähem info: http://kiusamisestvabaks.ee/